Niniejsze ogólne warunki dotyczą umów sprzedaży, zawieranych przez Roberta Kołodziejczyka w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk, NIP 6971537846, REGON 301329572.

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Roberta Kołodziejczyka jako sprzedawcę, dokonanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 1. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

o    Sprzedawca - Robert Kołodziejczyk;

o    Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent Roberta Kołodziejczyka)

o    Strony - Sprzedawca i Kupujący;

o    Ogólne Warunki - niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Roberta Kołodziejczyka;

o    Towar - towary handlowe sprzedawane przez Roberta Kołodziejczyka w ramach umowy z kontrahentem.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki, są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego, wiąże również Regulamin Sklepu InternetowegoStrony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

 2. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Zawarcie umowy

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków umownych.

 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej oferty, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.

 5. W przypadku chęci uzyskania dokumentów technicznych, dokumentów materiałowych, specjalnych certyfikatów, atestów lub innych nieobowiązkowych dokumentów Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego przed zawarciem umowy. Sprzedający zwrotnie poinformuje Kupującego o możliwości i ewentualnej cenie wydania żądanego dokumentu. Wydanie żądanych dokumentów może mieć wpływ na czas realizacji zamówienia oraz jego cenę. Sprzedający zastrzega sobie możliwość niewydania żądanych dokumentów w przypadku, gdy dla danego produktu producent ich nie przewidział.

 6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

 7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

III. Prawo własności

 1. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny za rzecz oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy lub przekazanie pieniędzy kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. Jeżeli Kupującym jest konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą jej wydania konsumentowi. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przewoźnikowi w przypadku, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika.

IV. Cena

 1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

 2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia.

 3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. zmiana kursu waluty, podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, a towar nie został jeszcze wydany, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty złożenia zamówienia.

 5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 6. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

 7. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów.

 8. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych. Przyznanie kredytu kupieckiego Sprzedawca może uzależnić od złożenia i doręczenia mu przez kupującego oświadczenia o treści: "Oświadczam, że nie posiadam zaległości w Urzędzie Skarbowym, w ZUSie, nie zalegam z zapłatą żadnych innych zobowiązań oraz zapewniam, że posiadam środki na zapłatę ceny za towary, zakupione od Roberta Kołodziejczyka" lub innego oświadczenia, o treści określonej przez Sprzedawcę.

 

V. Odbiór towaru i jego właściwości

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

 2. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

 3. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

 4. Towar sprzedany jako drugi gatunek oraz towar oferowany jako wadliwy nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem prawa konsumenta oraz osoby fizycznej o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość.

 VI. Wady rzeczy sprzedanej

 1. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, kupującemu przysługuje wybór czy chce  skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność producenta), o ile gwarancja została udzielona przez producenta lub importera.

 2. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący będący przedsiębiorcą ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

 3. Zawiadomienie o wadzie towaru złożone przez Kupującego będącego przedsiębiorcą dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej. Zawiadomienie składane przez Kupującego będącego konsumentem lub osobę fizyczną o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego może zostać dokonane w dowolnej formie.

 4. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

 5. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej lub opinii Producenta, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy lub opinii, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni.

 6. Nieznaczne rozbieżności między towarem otrzymanym przez Kupującego oraz przedstawionym na zdjęciach nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

 8. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupującego będącego przedsiębiorcą. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący będący przedsiębiorcą dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 9. W pozostałych przypadkach uprawnienia Kupującego będącego przedsiębiorcą z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.

 10. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

 11. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

VII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

 2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy Kupujący jest Konsumentem lub osobą fizyczną o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego .

 5. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący będący przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy w części już wykonanej.

VIII. Właściwość sądu, prawo.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których strona jest Kupujący będący przedsiębiorcą, jest sąd właściwy dla Miasta Leszna.

 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX. Inne postanowienia

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

 2. OWS nie mają zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest konsument, a przepisy prawa o brzmieniu sprzecznym z OWS mają charakter bezwzględnie obowiązujący.