Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA BESON ROBERT KOŁODZIEJCZYK, zwany dalej Firmą Beson.

Adres: ul. Powstańców Wlkp. 63a, 64-111 Lipno

Jak się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych - możesz skontaktować się z Inspektorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.centrumuszczelek.pl; e-mail: iodo@grupabeson.pl, telefonicznie pod numerem: +48 693 800 022 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w związku
z zakupem towaru (sprzedaży/ dostawy lub innej umowy), to jest w celach:

·         zawarcia i realizacji umowy poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną,

·         rejestrowania szczegółów transakcji oraz historii sprzedaży w naszych systemach informatycznych oraz w postaci wydruków,

·         zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi technicznej konta,

·         obsługi reklamacji,

·         obsługi zapytań, które do nas kierujesz;

·         kontaktowania się z Tobą w celach, związanych z zakupem towaru lub zapytaniem ofertowym,

·         w celach podatkowych i rachunkowych (w tym w celu wystawienia faktury VAT,w przypadkach, kiedy jest wystawiana),

·         udziału w konkursach, programach lojalnościowych, jeśli do nich przystąpisz.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celach:

·         utrzymania i obsługi technicznej oraz informatycznej konta użytkownika, o ile takie założyłeś,

·         wysyłania do Ciebie informacji na temat aktualnych ofert, promocji naszej firmy, newslettera, innych informacji, jakie uznamy za ważne dla Ciebie, w celach marketingowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celach:

·         ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

·         archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (tj. możliwości wykazania spełnienia naszych obowiązków, wynikających z RODO).

 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam danych osobowych, wskazanych w formularzu, jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych. Jest to potrzebne dokomunikacji z Tobą, obsługi Twojego konta oraz realizacji transakcji przy użyciu systemów informatycznych, na których pracujemy, jak również obsługi potransakcyjnej i w celach archiwizowania danych. W tym przypadku, jeśli nie wyraziszzgody, nie będziemy mogli zrealizować transakcji drogą elektroniczną.

Obsługa transakcji będzie natomiast możliwa w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach udziału w konkursach i programach lojalnościowych.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

·         Uzyskujemy je od Ciebie;

·         Uzyskujemy je również z jawnych rejestrów handlowych (m.in. KRS, CEIDG).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?


·         Twoje dane pozyskane w związku z zakupem towaru (zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zapytaniami przetwarzamy przez okres 10 lat (do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy),

·         Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofniesz zgodę, chyba, że wcześniej sami uznamy, że ich usunięcie jest celowe.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych osobowych- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych,

Prawo do poprawnej informacji (prawo do sprostowania)- możesz żądać, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne,

Prawo do przenoszenia danych- masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Drugie i kolejne żądanie będzie realizowane po dokonaniu opłaty,

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,

Prawo do bycia informowanym- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych,

Prawo do bycia powiadomionym- masz prawo być powiadomiony o naruszeniu Twoich danych osobowych np. o wycieku danych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,

Sprzeciw „marketingowy”- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu,

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także,  gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zadaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom)?

Nasza firma nie sprzedaje baz danych osobowych ani nie udostępnia ich w celach handlowych. Dane te przekazujemy jedynie firmom, które nas obsługują, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, księgowość, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne
(np. w przypadku sytuacji spornych, dochodzenia roszczeń).

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.